SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
hOm Saakhaa maMtriki salahaalu
May 30th, 2009 by chittoor Murugeshan

*nEraalu jarigaaka nErastulanu paTTi SikshiMchaDaM kannaa nEraala adupukE atyadhika praadhanyata ivvaali.
*samaajaMlO E okarainaa nEraalaku paalpaDE avakaaSaM unnaayi. nEraalalO mukhya paatra pOshiMchEvi adde gadulu,vaahaNaalu,sel phOns . kaabaTTi gadi addeku teesukOvaalannaa ,vaahaNaM konaalannaa,sel phOn konaalannaa hyaaMD priMTs avasaramani chaTTaM tEvaali.
*pOleesu sTEshan lalO baadhitulaku nyaayaM jarigETluMTE kEsulu lEvu,appeeLLu lEvu.paMchaayiteelu lEvu. avi mudiri /vikaTiMchi jarigE hatyaloo uMDavu,aatma hatyalu uMDavu. kaabaTTi saMbaMdita sTEshan es.ai. jillaajaDji paryavEkshaNalO samasyalanu raaji chEsE ErpaaTu cheyyaali.
*pOleesu sTEshans lO vijiTars buk uMDaali.aMdulO saMtakaM cheyyanidE ai.ji ayinaa sarE hOM Saakhaa maMtri ayinaa sarE lOniki veLLE prasakti uMDakooDadu.
*sTEshan phOnuki,es.ai.mariyu sibbaMdi phOnlaku vachchE inkamiMg ,avuTgOyiMg kaals vivaraalu prati nelaa namOdayyE Erpaatu cheyyaali
*paata nErastula DETaanu veb saiTulO poMduparachaali. vaariki (vaaru kOritE) upaadi kalpiMchE prayatnaM cheyyaali. vaari mOv meMTs meeda niraMtara nighaa uMDaali. vaaru valasa veLLinappuDu aa samaachaaraanni anni sTEshans ki paMpaali.
*mukhyaMgaa prati sTEshan lOnu 3 seTs aaph sibbaMdi uMDaali. shiphT sisTam uMDaali. prati pani likhita poorvakaMgaa paaradarSakaMgaa jarigETlu tadupari shiphT lO vachchE adhikaari lEdaa sibbaMdi eTuvaMTi ibbaMdi lEka vichaaraNa, charyalu konasaagiMchE vidaMgaa uMDaali.
*nootana vadhoovarula samaachaaraalu venuveMTanE saMbaMdita sTEshans ku chErE ErpaaTu uMDaali. (vaari phOTOs, hyaaMD priMTs)
*alaagE pOleesula beeTlO taaraasapaDE prEmikula samaachaaram kooDa poMduparachabaDi uMDaali.( vaari phOTOs, hyaaMD priMTs)
*aasti paMpakaM jarigina/jaragaalsina sOdarulu,bhaagasvaamya vyaapaaraalu chEsE vaaru,chirudhyOgulu,nirudhyOgulu,moota baDDa phyEkTarila kaarmikula samaachaaraalu kooDa 24 gaMTalu sTEshan kaMpyooTar lO aMdubhaaTulO uMDaali. prati sTEshan lOnu iMTar neT saukharyaM uMDaali. prati sTEshan ku i meyil aiDi uMDaali. vaaraanikokadinaM aayaa es.ai.lu tama paridilOni EriyaalO paryaTiMchaali .prajalanu vaakabu cheyyaali.nelakoka dinamannaa aan lain lO uMDi yuvatatO chaaT cheyyaali.
*prati sTEshan paridilOnu yuvajana saMghaalu ErpaaTu cheyyaali. vaaru Hardy body,windy mind,holy soul kaligi uMDElaa charyalu teesukOvaali.
*pOleesula pani bhaaraanni taggiMchaali. tarkaM lEni poMtana lEni chaTTaalanu etti veyyaali. u.pairasi kyEsaTs,si.Di la vyavahaaraM. pairasi si.Di la daralakE orijinal si.Di lu tayaaru chEstE ee samasya parishkaaraM avutuMdi. alaagE kOLLa paMdeM,pEkaaTa vaMTivi
iTuvaMTi shOkulunnavaaru “tamaku aMduku tagga aartika sthOmata unnadani,tamaku prabhutva raayiteelu,ruNaalu,ruNa maapheelu,uchita vaidyaalu avasaram lEdani oka aphiDaviT istE vaariki laisenslulu ichchi paareyyaali. ilaa ennO unnaayi. vaaTilO okaTi vyabhichaaraaniki chaTTa baddata
*naksals prabhaavita praaMtaalu,phyEkshan praabhalyaM unna praaMtaallO prabhutvaM atyadhika praadhanyatatO maanava vanarula abhivruddiki,upaadiki chorava teesukOvaali. jaateeya byaaMkulu ee praaMtaalanu dattata teesukunE ErpaaTu cheyyaali. byaaMkulu Daili lOns, maarkeTs lO udayaM peTTubaDi samakoorchi saayaMtraM vaDDitO vasoolu chEsukunE veelu kalpiMcha vachchu. ee praaMtaallOni yuvataku pOleesu udhyOgaallO pripherans ivvavachchu. ( anni sTEshans ki 3 seTs aaph sibbaMdi avasaramannaaM kadaa !)
*pOleesu sibbaMdiki tappanisari vaidya,saikriyaaTri pareekshalu nirvahiMchaali. samasyaluMTE uchita vaidyaM ,kaunsiliMg ErpaaTu cheyyaali
*avivaahitulaiyuMDi mahiLalatO vyavahaaraM naDipE sthitilOni udhyOgulu,Teechars,lekcharars,rOgishTHi bhaarya gala udhyOgulu,bhaaryaku dooraMgaa bratukutunna udhyOgula vivaraalu SEkariMchi vaari pai nighaa uMchaali. iTuvaMTi samaachaaraala sEkaraNaku yuvajanasaMghaM vaari sahakaaraM teesukOvachchu.
*mukhya nagaraallOni prajalaku pOleesulu gurtiMpu kaarDulivvaali. prati pauruni vivaraalu sTEshan kaMpyooDarlO uMDaali.

*alaagE aa nagaraalanu chees cheyyaali. nagaraM lOpaliki kottagaa pravESiMchEvaariki sthaanikulu evarainaa haami istE gaani anumatiMcha raadu. paryaaTakulaitE vaarini okaTiki reMDusaarlu kshunnaMgaa pariSOdhiMchi,phOTO,hyaaMD priMT sEkariMchaakE anumatiMchaali.

*pOleesu sTEshans,chek pOsTullO pablik nuMDi abjarvarlanu niyamiMchaali. evaru E rOju E sTEshan lEdaa E chek pOsTuku abjarvar gaa veLLanunnaarO ara gaMTa muMdugaani vaariki teliya kooDadu.(jaMbliMg paddati)
*puNyakshEtraallO paata nErastulu,vaaMTED persans yokka hyEMD priMTs sTOr ayina kaMpyooTars ErpaaTu cheyyaali. daani prakkanE unna skEnar meeda hastaM peDitE aa hyEMD priMTsni kaMpyooTar reeD chEsi sadaru hyaaMDE priMT tana DETaa bEs lO uMdO lEdO chek chEsi uMTE beep cheSi apramattaM cheyyaali.
*kOrTullO saM.kaMTE miMchi eTTi kaaraNaM chEta kooDa kEsulu peMDiMg paDakuMDaa chaTTa saMskaraNalutEvaali. saM.niki miMchi Edaina kEsu peMDiMg lO uMTE aa kEsu sambaMdita vaadi,parati vaadulu vivaraalanu sEkariMchi vaari pai nighaa uMchaali.
*pOleesu sibbaMdi vivaraalanu( rOgaalu,paraivET ruNaalu,okarikaMTE ekkuva bhaaryalu vaMTi vivaraalatO sahaa) sEkariMchaali. nEraalaku unna avakaaSaalanu muMduganE aMchanaa vEsi tagina jaagrattalu teesukOvaali.
*riyal esTET,graanaiTs vaMTi raMgaallO vaari vivaraalu kooDa teesukOvaali.
*pOleesu sibbaMdiki,ataniki kuTuMbha sabyulaku uchita ravaaNaa,uchita vaidyaM,uchita gruhaM ErpaaTu cheyyaali
*eph.ai.aar vEsaaka kEsu naDipE bhaadhyatanu marO saMsthaku appagiMChaali.
*jarnalisTullO chaalaa maMdiki taamu chaTTaaniki ateetulamanna bhrama uMdi. veeri pai palu saMdarbhaallO phiyaagulu vachchinappaTiki vattLLa kaaraNaMgaa avi kOrTula drushTHiki veLLaDaM lEdu. kaabaTTi siTTiMg jaDji nEtrutvaMlO oka vichaaraNa kamishan niyaamakaM jaragaali. jarnalisTulapai vachchina phiryaadulu,kEsulan sameekshiMChi tagina charyalu teesukOvaali.

RTS Perm Link


2 Responses  
  • samdehalraav writes:
    May 31st, 200910:03 amat

    annaa idu mattu karekta sonningu.

  • swamy7867 writes:
    May 31st, 200912:23 pmat

    kannaa ! ellamE inda annan kerekTaa daan sonran ! thambingalaa neengadaan silada tappaa artham pannikiringa


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa

RTSMirror Powered by JalleDa