Jun 19 2019

|| kavi vaakku ||- khalil jibraan

Published by at 5:12 PM under my social views

1.
daatRtva mahima naa hRdayaaMtaraaLaana vittukuMdi. dhaanyaanni raasulugaa pOgEsi annaartulaku aMdistaanu.
naa aatma draakshateegeku jeevaannichchiMdi, daani guttulanu chidimi daahaartilaku aMdistaanu.

naadeepaanniaakaaSaM noonetO niMpiMdi. baaTasaariki velugunivvaalani nEnu daanini kiTikeelO uMchaanu
nEnu vaarilO jeevistunnaMdunE ivannee chEstunnaanu; vidhi naa chEtulni kaTTivEsi nirOdhistE, maraNamE nEnaaSiMchEdi.

nEnu kavini; ivvalEni pakshaana poMdaDaanni niraakaristaanu

**

maanavatvaM O gaalivaana nEnu maunaMgaa niTToorustaanu, naa niTToorpu dEvuni chErElOgaa tupaanu teradiMchaalsiMdE.

praapaMchika vishayaalEk manushulu vElaaDataaru, nEnu prEmakaaMtini poMdaalanukuMTaanu; 
adi tana jvaalatO nannu puneetuDni chEsi, 
naa lOpali amaanaveeyatanu dagdhaM chEstuMdi

gaNaneeyamainavishayaalannee manishiki noppi teliyakuMDaa aMtaM chEstaayi. neppulni raMjiMpajEsi prEma ataDni jaagRtaM chEstuMdi.

**

maanavulu vErvEru vaMSaalugaa tegalugaa vibhajiMchabaDi, dESaalu paTTaNaalaku cheMdina vaarayyaaru. 
nEnu Evargaanikee, praaMtaa nikee, cheMdanivaaDni. ee viSvamE naa dESaM, maanavatE naa tega

manushulu durbalulu, 
ayyO! vaarilO vaaru vibhajiMchukuMTunnaaru, 
ee lOkaM irukainadi, 
raajyaalu, paragaNaalu dESaalu gaa viDagoTTukOvaDaM telivitakkuvadanaM

aatma dEvaalayaalu naaSanaM chEyaDaaniki manushulu kalisi uMTunnaaru. 
praapaMchika jeevitaM kOsamE mahaa praasaadaalu nirmiMchukuMTunnaaru. 
naaaatma aaSalni vinaalani oMTarigaa niluchuMTaanu. prEma manishini baadhatO raMjiMpajEstuMdi.. anukuMTaanu.

aj~naanamE naaku j~naanamaargaanni bOdhistuMdi. baadha, aj~naanaM goppa aanaMdaanni, j~naanaanni kalugachEstaayi. 
paraMdhaamuDu panikiraanidaanenepuDoo sRshTiMchalEdu.

2

naa dESaM paTla aapEksha uMdi, adi duravasthalO unnaMduna naa prajalapaTla vaatsalyaM uMdi.

naa prajalu kollagoTTE sommutO uttEjitulai dESabhakti tatvaMtO prEraNapoMdi paraayi dESaM pai daMDetti haMtakulainanaaDu vaaru chEsE akRtyaalaku 
dESaanni, prajalanoo tappaka EvagiMchukuMTaanu

naa maatRbhoomi keertigaanaM chEstaanu, 
naa pillala nivaasaanni chooDa uvviLLoorataanu. 
kaanee aa iMTilOnivaaru baaTasaariki aaSrayaM, annapaaneeyaalu aMdiMchakapOtE, naa keertananu kOpaMgaanoo, naa kaaMkshanu upEkshagaanoo maarchukuMTaanu

avasaraalaku Odaarpu ivvani illu dhvaMsamai cheDipOvaDaanikainaa arhamani naa aMtaraatma prabOdhaM

**

naa soMta oorini prEmistaanu, aMdulO dESaaniki bhaagaM uMdi.
naa dESaanni prEmistaanu aMdulO koMta ee bhoomi kee cheMdutuMdi. ivannee naa dESabhaagaalE;

nEnu ee bhoomini prEmistuMTE 
veeTanniMTinee anE. 
ee nEla maanavataku svargadhaamaM. 
paramaatmaku pratiroopaM.

**

maanavata eelOkaana paramOnnatamainadi, Sidhilaala naDuma nilabaDi cheelikapeelikala venuka
tana nagnatvaanni kappukuMToo 
vaDalina cheMpala meedugaa kanneeru kaarustoo, dayaneeyaMgaa tana biDdalni pilustuMTE..

pillalu tama vaMSageetaanni aalapistoo paraakugaa kattulu padanu peTTukuMToo talli rOdananu gamaniMchaDaM lEdu

maanavata ee manushula vinnapamE kaanee 
evaroo vinaDaM lEdu ; evarannaa vini, talli kanneeru tuDuddaamanukunnaa, vaaDu durbaluDani, saMvEdanaaparuDani manalO marokaraMTaaru

maanavata eelOkaana paramOnnatamainadi, 
aa unnati prEmanu, maMchitanaanni prabOdhistuMdi janulu aa bOdhanalanu parihasistaaru.

kreestu aa maaTalu vini SiluvanekkaaDu; sOkraTis maraNaM baarina paDDaaDu 
kreestu, sOkraTis anuyaayulu daivaaraadhakulu. daivaanuyaayulanu vaaru chaMpalEranE veeru hELanagaa  
chaMpaDaM kannaa chinnachoopE chEdainadi ani anukunnaaru,

jerooselaM daivakumaaruDni, Ethensu sOkraTis noo chaMpalEkapOyiMdi vaariMkaa alaukiMgaa jeeviMchE unnaaru 
daiva anuyaayulanu evvaroo chinnachoopu chooDalEru.
vaaru niraMtaraM jeevistoo edugutaaru

3

nuvvu manishi kaabaTTE naa sOdaruDavu, manaM paramaatma biDDalaM, iddaraM ee maTTinuMchi puTTina sama ujjeelaM

rahasya satyaalanu arthaM chEsukOvaDaM lO jeevitamaargamaMtaa naa tODuMDE sahacharuDivi nuvvu.

nuvvu manishannadi vaastavaM, adE naa saMtRpti.
sahOdaruDigaa ninnu ishTapaDataanu 
naa guriMchi nuvvEmannaa maaTlaaDavachchu 
rEpannadi manalni vEru cheyyavachchu 
appuDu nee maaTalni vidhaata tana teerpuku saakshyaalugaa aMgeekaristaaDu, 
neeku nyaayaM jarugutuMdi.

naa laalasaku nuvvu nannu vaMchiMchavachchu. 
naa saMpada ninnu tRpti parachagaligitE nee hakkugaa anubhaviMchavachchu. 
nasnEmi cheyyaalanukuMTunnaavO adi chEyi,
naa satyaanni maatraM taakalEvu.
naa raktaanni chiMdiMchagalavu, dEhaanni dagdhaM chEyagalavu, naa aatma chaitanyaanni gaayaparachalEvu

nannu saMkeLLu toDigi cheekaTi kuharaM lO baMdhiMchagalavu, 
naa alOchanalanu vaSaparachukOlEvu.-
avi viSaalagaganaMlO svEchChagaa chariMchE 
temmerala saaTi.

**

nuvvu naa sOdaruDavu, nuvvu praarthanaa maMdiraMlO poojiMchaDaanni, nee dEvaalayaMlO praNamillaDaanni, maseedulO daiva praardhananoo ishTapaDataanu.

manaM mana abhimataala vaarasulaM, bhinnamataavalaMbikulaM. manalni karuNiMchE paramaatma chEti vELLaM.

vaaTitOnE aMdarinee darichErchukuMToo ellarakoo paripoorNatvaanni siddiMpajEstaaDu

naa aj~naanaM chooDalEni nee j~naanaM nuMchi udbhaviMchE satyaM koraku ninnu nEnu prEmistaanu; 
adoka daivikamaina kriyagaa daanini nEnu gauravistaanu. raabOyE prapaMchaana mana iruvuri satyaalu poola taavivale viDadeeyalEnaTTugaa prEmaanaMdaala SaasvatatvaMlO kalasipOvaali.

ninnu aNagadokkE balaSaali muMdu durbaluDavani, dhanikalObhula muMdu alpuDavanee ninnu nEnu prEmistaanu, 
ee kaaraNaanE neekai kanneeru kaarchi saaMtvana chEkoorustaanu. 
naa kanneeTi venuka nuMchE dharmaanni nuvvu podavipaTTukOvaDaM, 
matOnmaadulanu manniMchi chirunavvu navvaDaM choostuMTaanu. 
nuvvu naa sOdaruDivi, ninnu nEnu prEmistunnaanu.

4

nuvvu naa sOdaruDivi, naatO nee tagavulEla! adhikaaraanni vaibhavaanni poMdutunna vaarikOsaM naa raajyaM paiki daMDetti nannu eMduku aNachaalani choostaavu!

nee raktaM tO keertinee, nee talli kanneerutO gauravaanni konukkunE vaari kOsaM, 
chaavunu anusaristoo bhaaryaa pillali vadali sudoora praaMtaaniki nuvveMduku payanamavutaavu?

saaTisOdaruDni chaMpaDaM goppa gauravamaa!!
adE nijamaitE daanni bhaktigaa chEyi. 
sOdarulni chaMpina aSOkuDiki O maMdiraanni nirmiMchu

sveeya rakshaNa prakRti modaTi dharmamaa? aitE nee sOdarulni du@hkhapeTTaalanna tana lakshyaanni neravErchaDaM lO pEraasa ninnu eMduku tyajiMchamani kOrutuMdi?

jaagratta, sOdaraa, 
“prEma uniki kOsaM prajala hakkulanu aNagadokkaalanna naayakunimaaTala meeda meetO nEnaMTaanu!” itarula hakkulanu rakshiMchaDaM goppa aMddamaina maanava charya. 
itarulanu chaMpaDamE naa dhyEyamaitE maraNamE aMtakannaa gauravaM naaku. naa gauravaanni kaapaaDEMduku nannu chaMpE vyakti kanabaDani naaDu naa chEtulatO nannu aMtamoMdiMchukOvaDaaniki venukaaDanu. 
SaaSvatatvaM kOri muMdugaanE SaaSvatatvaM poMdutaanu

**

O sOdaraa!

svaarthaparata aadhikyaanni peMpoMdistuMdi. aadhikyaM vaMSapratishTHalni puTTistuMdi, vaMSapratishTHa adhikaaraanni paadukolputuMdi. avE asammati, aNachivEtalaku kaaraNaalautaayi.

aatma j~naanapraabhavaanni aMgeekaristuMdi, dushTa nirlakshyaanni adhigamistuMdi. ajnaanaanni, aNachivEtanu balOpEtaM chEsEMduku kattulni paMchipeTTE adhikaaraanni dhikkaristuMdi.

aa adhikaaramE baabilOn nu dvaMsaM chEsi jerooselaM punaadulni kudipivEsi rOm nu naaSanaM chEsiMdi.
adE tuchchaMgaa manushulni nErastulannadi, kavulu tama pEru kaapaaDukunETTu chEsiMdi, 
charitrakaarulni amaanaveeya kathala kalpanalaku usigolpiMdi.

sahaja nyaayaanusaaraM j~naanaaniki samati telipE adhikaaraanikE nEnu taloggutaanu.

**

haMtakuDni hatamaaristE, doMganu baMdhistE aa adhikaaraM E nyaayaM chEsinaTTu!
porugudESaanni kabaLiMchi janulni oochakOta kOstE!! aa adhikaaraanni choostoo nyaayamEmanukOvaali! O haMtakuDu iMkoka haMtakuDni SikSiMchaDaM!, O doMgaki marO doMga SikshavEyaDaM!

nuvvu naa sahOdaruDuvi ninnu prEmistunnaanu, gaaDhamainadee gauravamainadee ayina prEmE nyaayaM.
nee jaati, tegalaku ateetaMgaa nyaayaM nee paTla naa prEmanu aamOdiMchanappuDu prEma yokka dustula venuka svaarthapu vikaaratvaanni daachipeDutunnaTTE

mugiMpu:

naa aatmE naaku OdaarpunichchEdi tana aatmatO snEhaM chEyani vaaDoo maanavatvaaniki badda Satruvu. tanalO maanavata maargadarSakata dorakanivaaDu tappanisarigaa naSistaaDu. jeevitaM lOnuMchE molakettutuMdi, parisaraalanuMchi kaadu

nEnoka maaTa cheppaalani vachchaanu kaabaTTi cheppi teerataanippuDu. 
okavELa maraNaM aaTaMkaparistE marunaaDu chebutaanu. 
amaratvapu puTallO rEpannadi E maaTanoo rahasyaM gaa vadaladu.

**
nEnu prEma prakaaSaMlO, aMdapu velugulO jeeviMchaalani vachchaanu, avi dEvuni pratibiMbaalu.. 
nEnikkaDa jeeviMchaalanE unnaanu prajalu nannu jeevana paridhi nuMchi dooraMgaa bahishkariMchalEru, 
eMdukaMTE nEnu maraNaM lOnoo jeevistaanani vaariki telusu.

vaaru naa kanulanu pekaliMchi vEstE prEma gusagusalanoo sauMdarya geetaalanoo paaDataanu
vaaru naa chevulu moosi vEstE, prEma maadhuryaanni , sauMdarya suvaasanalanoo vedajallE gaali temmeralanu spRSistaanu

nannu SoonyaM lO baMdhistE prEma, sauMdaryaala biDDaDigaa naaaatmatO kalasi jeevistaanu

nEnu aMdarikOsaM aMdaritOnoo uMdaamani vachchaanu naa EkaaMtaana nE chEsE panulannee rEpaTi rOjuna janulaMdarikee pratidhvanistaayi

nEnoka hRdayaM tO anE maaTalu rEpu anEka hRdayaalu palukutaayi.

okaanoka hRdayaM- yaSasvi 
=23.3.2019=

RTS Perm Link

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*

RTSMirror Powered by JalleDa