Jul 08 2013

||చిన్నా!.. టైమయింది.. లే…

• చిన్నా!.. టైమయింది.. లే…
• స్కూల్ బస్సు వచ్చేస్తుంది..
• మొహం కడుక్కో..
• పళ్ళు తోముకో..
• నా మాట వినరా కన్నా!!
• టై మైపోతుందీ..
• పక్క అలాగే వదిలేసావు..
• ఇలా దా.. స్నానం చేద్దువ్ గానీ..
• లేచావా!!
• తలదువ్వనీ
• బట్టలివిగో
• బూట్లేసుకున్నావా!!
• ఏరా అలా ఉన్నావే!..
• ఒళ్ళెచ్చగా ఉందా..
• హోంవర్క్ బుక్కు పెట్టుకున్నావా!!
• చూసుకో అన్నీ ఉన్నాయో లేదో.. జాగ్రత్త..
• బాక్సు నువ్వే తింటున్నావా!! ఏదీ వదలొద్దు.. అర్థమైందా!!

• ఈవాళ గేమ్సున్నాయా!! షూస్ జాగ్రత్త
• అవిఇవీ కలపకు.. నెమ్మదిగా తినూ.. నమలాలి.. అలా అని లేట్ చేయకు.. బస్సొచ్చేసింది..
• జాగ్రత్త.. దేవుడికి దణ్ణం పెట్టుకున్నావా!!
• పుస్తకాలు అలా పడేస్తావే!!
• కాళ్ళు – చేతులూ కడుకున్నావా.. ఆగూ..
• పాలు తాగకుండా బయటకు వెళ్ళకు..
• ఈ పాలు తాగు.. తొందరగా ఎదిగిపోతావ్.. బోల్డు బలమొచ్చెస్తుంది
• మూతి తుడుచుకో.. కొద్దిగా పౌడర్ రాస్తానుండు..
• బయటాడుకోరా.. ఎవరితోనూ దెబ్బలాడకు
• మంచిగా ఉండాలి.. కిందే ఆడుకో.. రోడ్డు మీదకు వెళ్ళకు.. కుక్కలుంటాయ్ బాబోయ్
• ఆరింటికల్లా.. ఇంట్లో ఉండాలి! లేకపోతే నేనే వస్తా నీ ఇష్టం మరి..
• ఎన్నింటికి రమ్మంటే.. ఎన్నింటికి వస్తున్నావ్!!
• నీ గది సర్దుకో.. ఇల్లు పాడు చేయకు.. ఈ పక్క పరు..
• ఇప్పుడే చెయ్యాలి లేకపోతే.. టీచర్ తిడుతుంది.
• ఏరా అడివిలో పుట్టావా నువ్వేమైనా!!
• ఒక్క మాటైనా విన్నావా!! నీతో నేను మాట్లాడను..
• ఫోనెత్తు,, సరిగ్గా పెట్టు.. టీవీకి అంత దగ్గరగా కూర్చోకు..
• ఇలా తిరుగు.. ఇలా తిరగమంటుంటే….
• అన్నం వలిగిపోతుంది..
• ఆ గోడ మీద రాయకు ఓనర్ చూసాడంటే తిడతాడు..
• రాత్రికి నీకు కంప్యూటర్ గేమ్ లేదంతే..
• నా మాట వినకపోతే సెల్ ఫోన్ కూడా ఇవ్వను..
• తీసుకున్నాక థాంక్స్ చెప్పాలి..
• నువ్ పెద్దెదిగాకా కానీ నే చెప్పింది నీకర్థం కాదు..
• నీకు పిల్లలు పుట్టేదాకా ఆగు..
• అప్పుడనుకుంటావ్.. అమ్మ నిజం చెప్పిందని..
• ఇదికొరుకు.. నమిలేటప్పుడు నోరు మూసుకోవాలి
• నాతో మాట్లాడకు
• నీ ప్లేట్లో పెట్టిందంతా తినెయ్యాలి.. వదలకూడదు
• విసిగించకు.. గట్టిగా పట్టుకో
• నేను మూడు లెక్కపెట్టేలోగా రావాలి.. లేదా..
• నీ పని నువ్ చూసుకో..
• నాకెందుకు!!.. నిన్నసల పట్టించుకోను ఇలా ఐతే..
• నువ్ ఎంత పెద్దోడివైనా నా కొడుకువేరా..
• తిన్నగా నడు
• నిజం చెప్పు.. అమ్మ మీద ఒట్టేసి..
• మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా మేడ మీంచి దూకేస్తే.. నువ్వూ దూకేస్తావా!!
• ఈ మాట నీకిప్పటికి వెయ్యి సార్లు చెప్పాను..
• నువ్వు మీ నాన్న కొడుకువిరా.. అందుకే నా మాట వినవ్..
• నీతోనే మాట్లాడుతుంది.. ఇలా చూడు..
• ఎక్కడతీసింది అక్కడ పెట్టు..
• ఊరికే ఏడవకు..పడుకో..
• మీద కాలూ చెయ్యీ వేసేస్తే ఎలా.. గాలాడదు నాకు…
• దా బొజ్జో…దణ్ణమెట్టుకున్నావా!!

>

అలసిపోయాడమ్మా..బిడ్డ..
వీడు నా బంగారు కొండ..
దిష్టి తియ్యాలి..

RTS Perm Link

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*

RTSMirror Powered by JalleDa