“పడుపు కత్తె రాక్షసరతిలో  దహించుకుపోయే
అర్ధ నిమీలిత నేత్రాల దారుణ బాధల గాధల పల్లవులెన్నో విన్నానమ్మా…..”

శ్రీశ్రీ రాసిన ఈ కవితా పాదాలతో సరిపోలగలవి తెలుగు సాహిత్యంలో కనబడితే దయచేసి ఇక్కడ కూర్చండి….

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Packaged by Edublogs - education blogs. css.php